Dowiedz się więcej o Szkole Motywacji na stronie
www.szkola-motywacji.pl

Otwórz

szkoła motywacji

Popierają nas

Realizacja kampanii SM – Walcz o Siebie jest możliwa dzięki firmom:

EUROPEJSKA PLATFORMA STWARDNIENIA ROZSIANEGO (EMSP)

Założona w 1989 roku organizacja parasolowa dla 37 towarzystw SM z 34 krajów, reprezentuje interesy organizacji pacjenckich SM na poziomie europejskim. Misją EMSP jest osiągnięcie celu w postaci wysokiej jakości leczenia i opieki nad osobami z SM na terenie  Europy.

EMSP osiąga swoje cele poprzez:
- rozpowszechnianie i wymianę rzetelnej informacji na temat SM
- wspieranie badań na temat SM w uznanych organizacjach o charakterze medycznym, etc
- promocję wspólnych inicjatyw, w których  uczestniczą narodowe stowarzyszenia SM z Europy
- odgrywanie roli łącznika pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy i innymi organizacjami europejskimi proponując nowe metody walki o prawa osób z niepełnosprawnością w celu zapewnienia ich pełnej i efektywnej integracji społecznej.

 

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA STWARDNIENIA ROZSIANEGO (MSIF)

Międzynarodowa Federacja Stwardnienia Rozsianego to organizacja założona w 1967 roku, jako instytucja scalająca działania narodowych towarzystw SM z całego świata. Misją MSIF jest reprezentacja interesów chorych na SM na globalnym forum, w celu poprawy sytuacji pacjentów dotkniętych chorobą, umożliwienie współpracy międzynarodowej pomiędzy towarzystwami członkowskimi, wspieranie badań nad SM.

Kluczowe priorytety MSIF to:
- wspieranie międzynarodowych badań nad SM
- rozwój nowych oraz już istniejących towarzystw SM
- wymiana informacji
- rzecznictwo.

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Neurologicznej

 Celem Towarzystwa jest:

-popieranie rozwoju nauki w zakresie rehabilitacji neurologicznej i związanych z nią gałęzi nauki,
-reprezentowanie polskiej rehabilitacji neurologicznej w kraju i zagranicą,
-rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród osób zajmujących się i zainteresowanych rehabilitacją neurologiczną,
-współudział w doszkalaniu osób zajmujących się i zainteresowanych rehabilitacją neurologiczną,
-współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej.
-prowadzi działalność wydawniczą

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
-organizuje zjazdy, sympozja i konferencje naukowe,
-ogłasza konkursy na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu rehabilitacji neurologicznej i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe,
-współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, z nadzorem specjalistycznym w dziedzinie neurologii i w dziedzinie rehabilitacji, Polską Akademią Nauk, z towarzystwami naukowymi,
-nawiązuje i utrzymuje kontakty z zagranicznymi towarzystwami naukowymi,
-opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących rehabilitacji neurologicznej.

  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  

Rzecznik Praw Obywatelskich